Thursday, October 7, 2004,
Roberts / Whitney

Chair Michael Finke, Washington University

Marijeta Bozovic, Columbia University
"Ghosts Ignored: Lost Opportunities and Narrative Circling in Chekhov's 'Po delam sluzhby'"

Martin Bidney, SUNY Binghamton
"Chekhov's Deconstructive Epiphanies"

Bella Grigoryan, Columbia University
"Sound Sequences as a Narrative Device in Chekhov's Sluchai iz praktiki"

Radik Lapushin, University of Chicago
"To Live and not to Live (The Finale of Chekhov's Short Story 'V rodnom uglu')"


Public event